Sifat

SIFAT KHURUF

 1. Sifat Khuruf
 2. Sifat HAMS
 3. Sifat JAHR
 4. Sifat SYIDDAH
 5. Sifat ROKHOWAH
 6. Sifat TAWASSUTH
 7. Sifat ISTI’LA
 8. Sifat ISTIFAL
 9. Sifat ITHBAQ
 10. Sifat INFITAH
 11. Sifat IDZLAQ
 12. Sifat ISHMAT
 13. Sifat SHOFIR
 14. Sifat QOLQOLAH
 15. Sifat LIN
 16. Sifat INKHIROF
 17. Sifat TAKRIR
 18. Sifat TAFASYSYI
 19. Sifat ISTITHOLAH

SIFAT NUN MATI DAN TANWIN

 1. Sifat NUN Sukun
 2. Tanwin
 3. Ghunnah (contoh Ghunnah)
 4. Id-har Khalqi
 5. Iqlab (contoh Iqlab)
 6. Ikhfa’ Khaqiqi
 7. Idghom Bighunnah
 8. Idghom Bilaghunnah
 9. Nun Wiqoyah

SIFAT MIM MATI

 1. Sifat MIM Sukun
 2. Ghunnah
 3. Id-har Syafawi
 4. Ikhfa’ Syafawi
 5. Idghom Mimi

SIFAT TAFKHIM DAN TARQIQ

 1. Tafkhim
 2. Tarqiq
 3. Sifat Lafal Jalalah
 4. Sifat Khuruf  RO Hidup
 5. Sifat Khuruf  RO Sukun
 6. Sifat Khuruf  RO yang di-Waqofkan
 7. Sifat Khuruf  RO Tasydid
 8. Sifat Khuruf  Isti’la
 9. Cara Membaca RO Tafkhim
 10. Cara Membaca RO Tarqiq
 11. Cara Membaca Jalalah Tafkhim
 12. Cara Membaca Jalalah Tarqiq
 13. Cara Membaca Dengung Khuruf Isti’la
Advertisements
%d bloggers like this: