Archive | Istilah-Istilah RSS feed for this section

Buku Tajwid Metode Ketukan

29 Mar

Melihat minat pembaca yang cukup tinggi, penulis berinisiatif membukukan isi materi dalam blog ini. Alhamdulillah, telah tersusun buku dengan judul “PANDUAN  TAJWID APLIKATIF, Kajian Dengan Pendekatan Teknik Ketukan”. Buku ini adalah buku tajwid yang lengkap, bersifat aplikatif dengan menggunakan teknik ketukan dan contoh yang banyak, pembahasan gamblang sehingga sangat mudah difahami. Insya Allah sangat bermanfaat bagi pembacanya.

sampul tajwid

DAFTAR ISI

PRAKATA

8

1. Tentang Buku ini

8

2. Kiat sukses mengikuti program tahsin

8

a.  Ikhlash karena Alloh

9

b.  Do’a yang banyak kepada Alloh

9

c. Tsabat (teguh tidak mudah putus asa)

9

Bab I MUQODDIMAH

13

Khobar Nubuwwah

14

Adab Tilawah Alqur’an

18

Pengertian Ilmu Tajwid

19

Hukum Belajar Tajwid

20

1. Fardlu ‘Ain

20

2. Fardlu Kifayah

22

Tujuan Belajar Tajwid

22

1. Lahnu Al-Jaliy

22

2. Lahnu Al-Khofiy

23

Isti’adzah

23

Basmallah

24

Keutamaan Isti’adzah

25

Cara Menyambung Isti’adzah, Basmallah dan Surat

27

Cara Menyambung dua surat

28

Bab II MENGENAL KETUKAN BACAAN ALQUR’AN

30

Pengertian Kharokat

31

Kunci Dasar Kharokat/Ketukan

32

Ilustrasi Ketukan

34

Kaidah Umum Ketukan Bacaan Alqur’an

35

1 Huruf Mati (sukun) Tetap Mempunyai Hak 1 Ketukan

37

LATIHAN

38

Hamzah Washol ($#) dan Huruf Mad , Hilang Ketukannya Bila Diikuti Huruf Mati/Sukun

39

Huruf Bertasydid  Mempunyai Hak 2 Ketukan

40

LATIHAN

41

Bab III MAKHORIJU AL-HURUF

43

Peta Makhroj

44

Makhoriju Al-Huruf

45

Sifat-Sifat Huruf

46

Latihan Makhroj dan Sifat Huruf

52

Bab IV Ghunnah

88

Ghunnah

89

Bab V SIFAT BUNYI “N”

91

Peta Sifat Bunyi “N”

92

Idh-har Khalqiy

93

LATIHAN

94

Idghom Bilaghunnah

95

LATIHAN

96

Iqlab

97

LATIHAN

98

Idghom Bighunnah

98

LATIHAN

100

Ikhfa’ Khaqiqiy

101

LATIHAN

102

Bab VI SIFAT BUNYI “M”

109

Peta Sifat Bunyi  “M”

110

LATIHAN

111

Bab VII M  A  D

112

Pengertian Mad

113

Peta Mad

114

Mad Thobi’i

115

Mad Badal

116

Mad Tamkin

118

Mad ‘Iwadl

119

Mad Shilah Qoshiroh

120

Mad Thobi’i Kharfiy

121

Mad Wajib Muttashil

122

Mad Jaiz Munfashil

123

Mad Shilah Thowilah

124

Mad ‘Aridl Lissukun

125

Mad Layyin/Lin

126

Mad Farqi

127

Mad Lazim Mukhoffaf Kalimi

128

Mad Lazim Mutsaqol Kalimi

129

Mad Lazim Mukhoffaf Kharfiy

130

Mad Lazim Mutsaqol Kharfiy

131

Bab VIII TAFKHIM  DAN  TARQIQ

132

Pengertian Tafkhim/Tarqiq

133

1. Huruf Isti’la  dan bunyi ikhfa’-nya

133

2. Lafadh Jalalah

134

3. Huruf RO

135

Bab IX I D G H O M

141

Pengertian Idghom dan Pembagiannya

141

1. Idghom Mutamatsilain

142

2. Idghom Mutajanisain

142

3. Idghom Mutaqoribain

143

Bab X HAMZAH QOTHO’  dan HAMZAH WASHOL

144

Hamzah Qotho’  dan Hamzah Washol

145

Hamzah Qotho’

145

Hamzah Washol

146

1. Hamzah washol  di awal bacaan dibaca berbunyi “A”

147

2. Hamzah washol  di awal bacaan dibaca berbunyi “I”

148

3. Hamzah washol  di awal bacaan dibaca berbunyi “U”

149

4. Hamzah washol  tidak dibaca namun muncul bunyi “NI” karena  didahului tanda tanwin

150

5. Perkecualian

151

Bab XI W A Q O F

152

Pengertian Waqof

154

Pembagian Waqof

155

1. Waqof Ikhtibari

155

2. Waqof Intidhori

155

3. Waqof Idlthirori

155

4. Waqof Ikhtiyari

155

Cara-Cara Berwaqof

159

Berwaqof  Pada Huruf  Berbaris Fatkhah, Kasroh, Dlommah dan Sukun   (a)

159

Berwaqof  Pada Huruf  Berbaris Fatkhah, Kasroh, Dlommah dan Sukun   (b – qolqolah)

160

Berwaqof  Pada Huruf  Berbaris Fatkhah, Kasroh, Dlommah dan Sukun   (c – hams)

160

Waqof Pada Huruf Terakhir Berbaris Tanwin Dlommah

161

Waqof Pada Huruf Terakhir Berbaris Tanwin Kasroh

161

Waqof Pada Huruf Terakhir Berbaris Tanwin Fatkhah

162

Waqof  Pada Huruf Berbaris Tanwin Fatkhahnya Huruf Ta’ Marbuthoh

162

Waqof Pada Huruf  ber-Tasydid  (a)

163

Waqof Pada Huruf  ber-Tasydid (b – Qolqolah)

163

Waqof  Pada Huruf  ber-Tasydid (c – Ghunnah)

163

Waqof  Pada Bacaan Dengung

164

Waqof  Pada Huruf  Mati + Huruf di-Sukun-kan

165

Waqof  Pada Huruf  Mati + Huruf di-Sukun-kan (Qolqolah)

166

Waqof  Pada Huruf  Mati + Huruf di-Sukun-kan (Hams)

167

Waqof  Pada Mad  (2 Ketukan)

167

Waqof  Pada Mad  (4 Ketukan)

168

Waqof  Pada Mad  (6 Ketukan)

169

Tanda-tanda Waqof

169

Bab XII GHORIBUN FILQUR’AN

170

Ghoribun fil Qur’an

173

1. Sajdah  pada ayat yang bertanda kubah  ) 173
2. Saktah 175
3. Isymam 176
4. Imalah 177
5. Tashiil 177
6. Naql 177
7. Nun Wiqoyah 178
8. Shifrul Mustadir 179
9. Shifrul Mustathil Qoim 179
1o. Perhatian  (sering terjadi kesalahan bacaan) 180
Bab XIII MENGENAL MUSHKHAF ROSMU AL-UTSMANI 184
Alqur’an Rosmu Al-Ustmani 185
Bentuk Fisik Alqur’an Rosmu Al-Utsmani 186
Perbandingan Alqur’an Cetakan Indonesia Dengan Alqur’an Rosmu Al-Utsmani Cetakan Timur Tengah 187
1. Perbedaan Khot (bentuk tulisan) 187
2. Perbedaan Penulisan Simbol 194
Bab XIIv KHOTIMAH 206
Khotimah 207
Indikasi Tahsin Tilawah Yang Sukses 207
Urgensi Hifdhul  Qur’an 209
Untaian Harapan Ahlul Qur’an 219
DAFTAR PUSTAKA 223
P E N U L I S 224
Advertisements

Pelatihan Tajwid Metode Ketukan

28 Nov

Seiring perjalanan waktu, kami mendapati artikel dalam blog ini sangat diminati pembaca. Statistik web menunjukan  bahwa mereka masuk ke website ini dengan menggunakan kata-kata pilihan yang mengarahkannya pada artikel-artikel tajwid yang kami sajikan.

Untuk membantu pembaca yang berminat mengumpulkan artikel tajwid, kami telah mengumpul dan mencetaknya menjadi sebuah buku berjudul:

“PANDUAN TAJWID APLIKATIF, Sebuah Pendekatan Dengan Metode Ketukan”, dengan ilustrasi gambar sampul sebagai berikut:

Edisi perdana buku ini, memuat materi-materi penting Tajwid setebal 70 halaman

DAFTAR ISI

Hukum Belajar Tajwid…………………………………………………

1

Tujuan Belajar Tajwid …………………………………………………

2

Kabar Langit ………………………………………………………………

3

Cara Membaca Isti’adzah, Basmallah dan Surat …………………

4

Cara Menyambung Dua Surat ………………………………………

5

Peta Makhroj ……………………………………………………………

6

Wazan Huruf ……………………………………………………………

7

Kunci Dasar Ketukan/Harokat ………………………………………

9

Ilustrasi Ketukan ……………………………………………………….

10

Kaidah Umum Ketukan Bacaan Alqur’an …………………………

11

1 Huruf Mati (sukun) = 1 ketukan ……………………………………

13

Huruf Bertasydid = 2 ketukan …………………………………………

16

Ketukan Al-Qomariyyah ………………………………………………

17

Ketukan Al-Syamsiyyah ………………………………………………

18

Ghunnah …………………………………………………………………

19

Peta Sifat bunyi “N” ……………………………………………………

21

Idh-haar Khalqiy …………………………………………………………

22

Idghoom Bilaa Ghunnah ………………………………………………

24

Iqlaab……………………………………………………………………….

26

Idghoom Bighunnah ……………………………………………………

28

Ikhfa’ Haqiqiy………………………………………………………………

30

Peta Sifat Bunyi “M” ……………………………………………………

32

Resume : Ketukan Dengung (4 harokat) …………………………

34

Mad……………………………………………………………………………

37

Peta Mad ……………………………………………………………………

38

MadThobi’I …………………………………………………………………

39

Mad Badal …………………………………………………………………

41

Mad Tamkiin ………………………………………………………………

42

Mad “Iwadl …………………………………………………………………

43

Mad Shilah Qoshiroh ……………………………………………………

44

Mad Thobi’I Kharfiy …………………………………………………………

45

Mad Wajib Muttashil ………………………………………………………

46

Mad Jaiz Munfashil ……………………………………………………….

47

Mas Shilah Thowilah ………………………………………………………

48

Mad ‘Aaridl Lissukuun ………………………………………………………

49

Mad Layyin …………………………………………………………………

50

Mad Farqi ……………………………………………………………………

51

Mad Lazim Mukhoffaf Kalimi ………………………………………………

52

Mad Lazim Mutsaqol Kalimi ………………………………………………

53

Mad Lazim Mukhoffaf  Kharfiy ……………………………………………

54

Mad Lazim Mutsaqol Kharfiy ………………………………………………

55

Waqof Pada Huruf Berbaris Fatkhah, Kasroh, Dlommah dan Sukun

56

Waqof Pada Huruf Berbaris Tanwin Dlommah/Kasroh ………………

58

Waqof Pada Huruf Berbaris Tanwin Fatkhah ……………………………

59

Waqof Pada Huruf Berbaris Tanwin Fatkhah (Terakhit Ta’ Marbuthoh)

59

Waqof Pada Huruf Bertasydid ……………………………………………

60

Waqof Pada Huruf Bertasydid (Terakhir Qolqolah) ……………………

60

Waqof Pada Huruf Bertasydid (Terakhir Ghunnah) ……………………

61

Waqof Pada Bacaan Dengung ……………………………………………

61

Waqof Pada Dua Huruf Sukun ……………………………………………

62

Waqof Pada Dua Huruf Sukun (Terakhir Qolqolah) ……………………

63

Waqof Pada Dua Huruf Sukun (Terakhir Hams) …………………………

63

Waqof Pada Mad (2 ketukan) ……………………………………………

64

Waqof Pada Mad (4 ketukan) ……………………………………………

65

Waqof Pada Mad (6 ketukan) ……………………………………………

65

Saktah ………………………………………………………………………

66

Isymaam ……………………………………………………………………

67

Imaalah ………………………………………………………………………

67

Tas-hiil ………………………………………………………………………

67

Naql …………………………………………………………………………

67

Mad Badal Asli ………………………………………………………………

68

Nun Wiqoyah ………………………………………………………………

69

Penulis ………………………………………………………………………

70

Untuk dedikasi terbaik, kami akan terus menyempurnakan buku ini sehingga dapat menjadi manual tajwid yang lengkap dan memuaskan hasrat belajar bagi pembaca.

Bagi anda yang berminat, dapat menghubungi kami melalui email:  bina.alquran@gmail.com  atau  priyono99@gmail.com

(HP : 0813-82738045  – supriyono)

Bila diperlukan, kami melayani pelatihan bimbingan tajwid metode ketukan ini.

Mudah-mudahan bermanfaat.

Isymam

11 Nov

Isymam adalah  menampakkan dhommah yang terbuang dengan isyarat bibir ketika membaca kata ‘LAATA’MANNA’ pada  surat Yusuf (12) ayat 11.

Teks lengkap surat Yusuf (12) ayat 11 adalah sebagai berikut:

Untuk mempraktekkan isymam secara benar, sangat disarankan agar anda melihat dari guru yang pernah bertalaqqi.

 

Ilustrasi cara membaca ISYMAM

Sajdah

11 Nov

Sajdah di dalam Alqur’an ditandai dengan gambar berbentuk kubah. Disunnahkan bagi pembaca dan pendengar untuk melakukan sujud tilawah ketika membaca/mendengar ayat sajdah.

Disunnahkan melakukan sujud tilawah baik ketika sedang sholat atau diluar sholat. Di dalam sholat, sunnahnya hanya ketika imam melakukan sujud tilawah, jika tidak, maka ma’mum tidak boleh sujud sendiri (karena ma’mun harus mengikuti imam).

Di luar sholat, disyaratkan menghadap qiblat dan suci dari hadats, boleh diawali dgn. berdiri atau duduk, dengan diawali takbirotul ikhrom ataupun tidak. Jika diawali takbir maka ditutup dengan salam, jika tanpa takbir maka tidak perlu salam. Sujud tilawah yang dilakukan saat shalat tidak didahului takbir lagi serta tidak diakhiri salam (sudah takbirotul ikhrom diawal sholat dan salam pada akhir shalat).